Testamente

I det fall Du vill frångå de legala testamentsreglerna[1] måste Du upprätta ett testamente.

Testamentet är en strikt formbunden handling som måste bevittnas av två personer.
Testamentet skall innehålla just Din vilja och hur Du vill att Din kvarlåtenskap skall fördelas.

Testamentet - och dess innehåll - är Din privatsak, ingen annan har rätt att få reda på vad Du angivit i Ditt testamente.

Vi som arbetar på Råå Begravningsbyrås familjerättsliga avdelning garanterar Dig en strikt sekretess i alla våra ärenden.

Det är således av största vikt att ett testamente upprättas korrekt och med beaktande av de eventuella följder ett sådant förordnande kan få, både ur civil- och skatterättsliga synpunkter.

Ofta behöver man gå igenom hela den ekonomiska bilden för att kunna ta hänsyn till hur man bäst skall nå det resultat som avses. Frågor som arvsavståenden[2] och skattekonsekvenser måste naturligen beaktas, liksom de olika försäkringsavtal som kan finnas.

I ett testamente kan man vidare bestämma huruvida arvtagaren skall erhålla den ärvda egendomen med äganderätt, nyttjanderätt, fri förfoganderätt[3] eller om egendomen skall vara enskild, dvs att giftorätt[4] ej skall innefattas i och således latent belasta egendomen.

Som en huvudregel kan anges att idag ärver make före bröstarvingar, dock äger särkullsbarn[5] alltid rätt att utfå sin laglott från den avlidnes andel i boet, men kan också frivilligt avstå  till förmån för efterlevande make. I sådant fall får särkullsbarnet ut sin del först när den efterlevande maken avlidit. 

[1] De legala arvsreglerna innebär i huvudsak att maka eller make ärver, därefter bröst- och särkullsbarn. Make ärver, om inte annat angivits, med fri förfoganderätt. Laglotten till barn utgör hälften av den avlidnes tillgångar. Om make och bröstarvingar saknas ärver föräldrar, härefter syskon. Kusiner har ingen arvsrätt.

[2]  Arvsavstående kan göras till bröstarvingar och skall göras till lika delar och villkorslöst.

[3] Med fri förfoganderätt menas i huvudsak att arvtagaren kan förfoga över, förbruka eller i viss utsträckning ge bort egendomen, dock gäller förbud mot att testamentera bort den erhållna egendomen.

[4] Giftorätt är en latent rätt till del av den i äktenskapet befintliga egendomen. Denna rätt utläses vid bl a bodelning på grund av dödsfall.

[5] Särkullsbarn är barn som inte är gemensamma med den andre.

© Copyright Råå Begravningsbyrå AB