Bouppteckning

Bouppteckning skall upprättas efter en avliden senast inom tre månader efter dödsfallet.

Bouppteckningen är en förteckning över de tillgångar och skulder som den avlidne innehar på dödsdagen. Det är viktigt att en bouppteckning upprättas korrekt, för att få en riktig och rättvisande uppteckning av den avlidnes tillgångar.

Bouppteckningen skall också visa vem som är arvsberättigad[1] efter den avlidne.

Det är viktigt att man relativt snart kommer igång med boutredning och bouppteckning. Oftast är det många frågor och rättsförhållanden som behöver utredas eller klarläggas.

I det fall den avlidne var gift, skall även makes tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen. I sådana fall skall även en bodelning mellan makarna äga rum innan boet kan skiftas. Varje make äger och förvaltar dock sin egendom.

I de fall man vill göra arvsavståenden och vissa andra dispositioner,[2] måste dessa vara klara innan bouppteckningen inges för registrering[3].

Först efter det bouppteckningen registrerats kan arvskifte[4] äga rum.

RååBegravningsbyråkan genom egen juridisk avdelning biståmed kvalificerad rådgivning. Vi lämnar också rådgivning i olika familjerättsliga frågor såsom; testamenten, arvsregler, gåvor och skatteärenden mm.

[1] Finns ingen arvsberättigad och inget testamente efter den avlidne, ärver Allmänna Arvsfonden den avlidnes tillgångar.

[2] Sådana dispositioner kan vara att efterlevande make skall såsom sin andel i boet behålla sitt giftorättsgods.

[3] Bouppteckningen inges till skattemyndigheten. 

[4] Arvskifte är en fördelning och utskiftning av de tillgångar den avlidne innehaft. Över arvskifte skall alltid upprättas ett dokument vilket skall undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

© Copyright Råå Begravningsbyrå AB